Chương trình rút thăm may mắn đã kết thúc.
Cám ơn sự quan tâm của quý vị
Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang www.directv.com/Vietnamese